எனது நாட்டில் ஒரு துளி நேரம்

Book Cover: எனது நாட்டில் ஒரு துளி நேரம்

விடுதலைப் புலிகளின் நடைமுறை அரசின் இறுதி நான்கு வருடங்கள்.

ஆசிரியர் மாலதி
பதிப்பு ஆண்டு 2013
புத்தகப்பிரிவு
பக்கங்கள்
நாடு தமிழ்நாடு
குறிப்பு இந்த நூலின் பிரதி எமக்கு என்னும் கிடைக்கவில்லை.

 

Tags:
Excerpt:

மேலதீக தகவல்:

https://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=36482