யாழ்ப்பாண பகுதியில் 1995 இல் காணாமற் போனேர் மீதான விசாரணைக்குழுவின் அறிக்கை

Book Cover: யாழ்ப்பாண பகுதியில் 1995 இல் காணாமற் போனேர் மீதான விசாரணைக்குழுவின் அறிக்கை
மூலம் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆனைக்குழுக்கள்
மொத்தப் பக்கங்கள் 245
திகதி 2003
Tags: